Giấy bài thi viết chữ đẹp

600

Giấy bài thi chữ đẹp 2 mặt: Độ trắng 82%, kích thước 210*297 – Giấy thi viết chữ đẹp 1 mặt oli, 1 mặt ngang – Giấy thi viết chữ đẹp 1 mặt dòng kẻ đứng, 1 mặt dòng kẻ nghiêng – Giấy thi viết chữ đẹp 2 mặt đứng