Điện thoại hỗ trợ:
0979 365 838

Cách nhận dạng số phần trong toán học

Ngày đăng: 29-12-2016 11:21:31

Nhận dạng số phần

Bài 1. Số bò sữa gấp rưỡi số bò thường.

Nhận dạng: Bò sữa 3 phần, bò thường 2 phần

Bài 2. Ngọc rất ham đọc sách biết rằng 5 lần số trang đã đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc.

Nhận dạng: Số trang đã đọc : 3 phần, số trang chưa đọc: 5 phần

Bài 3: Số thứ nhất gấp đôi số thứ hai, số thứ hai bằng ¼ số thứ ba.

Nhận dạng: Số thứ nhất 2 phần, số thứ hai 1 phần, số thứ ba 4 phần.

Bài 4. Cho một số có hai chữ số, nếu viết thêm chữ số 2 vào bên phải số đó thì số này thay đổi như thế nào.

Nhận dạng: số đó gấp lên 10 lần và 2 đơn vị hay số đó tăng thêm 9 phần và 2 đơn vị.

Bài 5: Tìm hai số biết 1/3 số thứ nhất bằng 1/5 số thứ hai.

Nhận dạng: Số thứ nhất 3 phần, số thứ hai 5 phần.

Bài 6: Hiệu của hai số bằng 705. Tổng của hai số gấp 5 lần số bé.

Nhận dạng: Tổng: 5 phần, số bé 1 phần, số lớn 4 phần.

Bài 7: Thương của 2 số hàng 1/5 số lớn và gấp 4 lần số bé.

Nhận dạng: Số bé 1 phần, thương 4 phần, số lớn 20 phần.

Bài 8: Một nửa số thứ hai gấp đôi số thứ nhất.

Nhận dạng: số thứ nhất 1 phần, số thứ hai 4 phần.

Bài 9: Thương của hai số là 3 và dư 4.

Nhận dạng: Số lớn 3 phần và 4 đơn vị, số bé: 1 phần.

Bài 10: Hiệu của hai số bằng 4 lần số bé.

Nhận dạng: Số bé 1 phần, hiệu là 4 phần, số lớn 5 phần.

Bài 11: Một trường có 1370 học sinh, cứ 3 nam sinh thì có 2 nữ sinh.

Nhận dạng: Nam sinh 3 phần, nữ sinh 2 phần.

Bài 12: Trung bình cộng của hai số bằng 2/3, số bé bằng 2/3 số lớn.

Nhận dạng: Tổng của chúng là 4/3. Số bé 2 phần, số lớn 3 phần.

Bài 13: Chia số 1998 thành số tỉ lệ thuận với 2; 3 và 4.

Nhận dạng: Ba số này tương ứng với số phần là: 2, 3, 4.

Bài 14: Ô tô thứ nhất chở số lượng hàng bằng ¾ ô tô thứ hai, ô tô thứ hai chở lượng hàng bằng 4/7 ô tô thứ ba.

Nhận dạng: Ô tô thứ nhất 3 phần, ô tô thứ hai 4 phần, ô tô thứ ba 7 phần.

Bài 15: Một nửa số thứ nhất bằng ¾ số thứ hai.

Nhận dạng: số thứ nhất 6 phần, số thứ hai 4 phần.

 

Chia sẻ:

Bình luận

Xem thêm